Flexium - Általános - Licenc

Végfelhasználói licenc szerződés

Általános feltételek

 1. A szerződés tárgya a licencadó vállalatirányítást segítő szoftverterméke (a továbbiakban: szoftvertermék). A szoftvertermék magában foglalja a működés alapját képező számítógépes programot, a teljes dokumentációt és a szoftverterméken keresztül elérhető adatbázist. A licencadó által a jelen szerződés életbelépése utáni hibajavítások, bővítmények és frissítések szintén a szoftvertermék részének minősülnek.

 2. A licencadók ezen szerződésben az alábbiak: TTC-Soft Kft. és a terméket szállító cég.

 3. A szoftvertermék egy önálló számítógépen és számítógép hálózaton egyaránt használható. A licenc-t meg kell vásárolni minden számítógépre ahol használatba kerül, legyen az akár munkaállomás, vagy szerver számítógép, amelyre azt telepítik, illetve amelyen azt használják. Nem képezi a licencadó feladatát a licencvevő által használni kívánt berendezések alkalmassá tétele a jelen szoftvertermék fogadására illetve futtatására.

 4. A licencvevő részére közvetlenül, vagy közvetve szállított szoftvertermék, illetve kézikönyvek, valamint minden más típusú anyag, beleértve az azokhoz kapcsolódó szerzői, szellemi vagy ipari tulajdonjogok a licencadók tulajdonát képezik, amelyet a magyar szellemi tulajdonjogi törvények, illetve a vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezései védenek.

 5. A licencvevő a jelen megállapodás alapján a licenc tárgyát képező szoftvertermék tartalmáról legfeljebb egy darab biztonsági másolatot készíthet.

 6. A szoftverterméket a licencvevő csak a saját használatában levő számítógépén használhatja. A szoftverterméket nem szabad másik felhasználó részére kölcsön illetőleg bérbe adni, lízingelni, elajándékozni, adományozni vagy átruházni. A szoftverterméket tilos visszafejteni, belső felépítését elemezni. Ha a licencvevő a használatában levő számítógépet elidegeníti (eladja, ajándékozza, lízingszerződését befejezi vagy ehhez hasonló) akkor gondoskodnia kell a szoftvertermék eltávolításáról még az elidegenítés előtt.

 7. A licencadók garantálják, hogy a szoftvertermék az alapvető rendeltetési céljait teljesíti, és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat a problémákat, amelyek ilyen értelmű teljesítményét befolyásolják, a saját szempontjai szerint megfelelőnek tartott eszközökkel, és időpontban megoldja. A garancia a szoftvertermék más rendszerekkel (programokkal, szoftverekkel) való együttműködésére, vagy azokra kifejtett hatására nem terjed ki. A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan, a licencadók nem garantálják, hogy az átadott szoftvertermék teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik,illetve, hogy minden berendezéssel és egyéb szoftver konfigurációval kompatibilis. A licencadót semmilyen szerződési feltétel nem kötelezi arra, hogy a licencvevő által megszerzett szoftvertermék teljes mértékben hibamentes állapotát garantálja.

 8. A licencadók semmi felelősséget nem vállalnak olyan kárért vagy károkért amely a szoftvertermék használatából (rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű) vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a licencadókat tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Ilyen károk közé sorolandó, de nem kizárva: üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti információk elvesztése, káresetet vagy egyéb anyagi veszteségekből fakadó károk.

 9. A licencadók semmi felelősséget nem vállalnak olyan kárért vagy károkért amely a szoftvertermék más rendszerekkel (programokkal, szoftverekkel) való együttműködéséből, vagy azokra kifejtett hatásából származik.

 10. A licencvevő a szoftverterméknek kizárólag az eladott verziójának használatára jogosult, újabb vagy régebbi verziók használatára a licencadók külön engedélyére van szüksége. Ez alól kivételt képeznek a „szoftver frissítés (követés)” keretében szerzett licenc verziók.

 11. A licencadók nem kötelesek semmi-nemü konzultációs szolgáltatást nyújtani a vevőnek. A konzultációs szolgáltatásról külön szerződésben kell a licencadóknak es vevőnek megegyeznie.

 12. A licencvevőnek jogában áll a szoftvertermék használatát bármely időpontban megszűntetni. A licencadók jogosultak a szoftvertermék használatának megszűntetésére írásban felszólítani a licencvevőt, amennyiben azt tapasztalta, hogy az megszegte a licenc szerződés feltételeit

 13. A jelen megállapodásra a magyar törvények vonatkoznak, és annak értelmezésében vagy következményeiben bármilyen kétség vagy vita esetén, a Budapesten működő bíróság az egyedül illetékes hatóság. Mindkét fél kifejezetten lemond minden más, számukra esetlegesen megfelelő, joghatóságról. Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezése törvényellenes, úgy az a rendelkezés semmisnek tekintendő anélkül, hogy az a megállapodás egészét befolyásolná, vagy azt sugallná, hogy a megállapodás semmis.

 14. Ezen feltételektől való eltéréseket külön írásos szerződésben kell rögzíteni.

Szoftver frissítés (követés)

 1. A szoftvertermék frissítési díja éves alapú, a teljes licenc ár 14%-a, ezért a vevő 1 évig jogosult a megvásárolt szoftvertermék legfrissebb verzióinak használatára. Természetesen, ezen szoftver verziók korlátlan ideig használhatók.

 2. Szoftver frissítés (követés) megvásárlása nem kötelező és semmi módon nem korlátozza a vevőt az addig megszerzett szoftvertermék használatában.

 3. Szoftver frissítés (követés) bármely tetszőleges időpontban megvásárolható. Megszakított frissítés újra igényelhető, ebben az esetben egyszeri aktiválási díjat kell fizetni, aminek mértéke a teljes licenc ár 1%-a.

 4. Bérlet esetén, a bérlő ingyenesen jogosult a frissítésekre, bármi nemű külön díj fizetése nélkül.

 5. Megvásárolt szoftvertermék esetén a rendszer telepítésétől számítva 1 évig ingyenes frissítési jogot adunk vevőinknek, amennyiben az írott szerződésben nincsen ettől eltérő megjegyzés.

 6. Különálló modulok vagy komponensek frissítése csak akkor lehetséges, ha annak nincsen műszaki akadálya.

 7. Az árváltoztatás jogát licencadók fentartják.

Felhasznált szoftverek és komponensek használatára vonatkozó feltételek

 1. A szoftvertermék felhasznál kész komponenseket, melyeket a komponensek készítői feltételekhez kötik. Ennek értelmében a licencadó továbbadja ezen felhasznált komponenseket változtatás nélkül illetve ha változtatásra került sor akkor azokra vonatkozó megjegyzésekkel együtt.

 2. A GNU General Public License (GPL) részletes leírása itt olvasható: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

 3. A GNU Lesser General Public Licence (LGPL) részletes leírása itt olvasható: http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html.

 4. Vásárolt komponensek esetén licencadó megvásárolta a szoftver komponens felhasználói és fejlesztői jogát, viszont a vevő kizárólag végfelhasználói jogokkal rendelkezik.

 5. A felhasznált szoftverek és komponensek listája valamint licenc feltételeik:

TTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.hu